Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne

I et samarbejde mellem Aage V Jensen Naturfond og en gruppe lokale natur- og fugleinteresserede er der i dette efterår lavet små, fine naturplejeprojekter, hvor frivillige har udført naturpleje i naturreservatet Vejlerne.

Vejlerne er Danmarks største videnskabelige fuglereservat og et af de vigtigste tilholdssteder for ynglende vandfugle.

I dette efterår er der foretaget pleje af to tilgroede øer i Vejlerne. Først på den lille ø i nordenden af Tømmerby Fjord, kaldet Ferdinands Ø, og nu senest ved en lille holm langs østbredden af Østerild Fjord.

Ferdinands Ø husede tidligere en stor hættemågekoloni, men på grund af tilgroning har ingen kolonirugende fugle ynglet på øen siden 2006. På holmen i Østerild Fjord ynglede i en årrække en koloni af klyder samt fjord- og havterner, men i de senere år har der ingen ynglefugle været, og tilgroningen af øen vurderes at være årsagen.

”Naturplejen har flere perspektiver. Først og fremmest at genskabe muligheder for at kolonirugende arter som måger, terner og klyder kan etablere sig på ny. Derudover handler det om at en gruppe interesserede folk, kan samles om små naturprojekter, hvor gammeldags, men effektive redskaber – primært le, benyttes, og hvor hyggen og det sociale også er vigtige ingredienser”, siger Henrik Haaning Nielsen, der er initiativtager til at samle en gruppe naturinteresserede frivillige.
”Vi holder af, at kalde os for Vejlernes Le-laug. Flere lokale har vist interesse for at deltage, så jeg håber at vi i fremtiden kan mønstre endnu flere folk”, tilføjer han.

Vejlernes driftsleder, Niels Lisborg, håber, at konceptet kan brede sig til endnu flere af fondens ejendomme, hvor det er muligt. Naturpleje med frivillige hænder er med til at skabe ejerskab og naturforståelse – og desuden godt samarbejde med vores omgivelser. Vejlernes eget personale tager sig af storskala-plejen og sørger for at reservatet er attraktivt som levested for fugle og dyreliv.

”Vi har hænderne fulde i det daglige, så det er meget fint med en hjælpende hånd fra frivillige i udvalgte områder”, siger driftslederen.