Natura 2000 projekt i Reservatet ved Gyldensteen

Skrevet af Lars Gleerup / 2012

Aage V. Jensen Naturfond erhvervede sidste år godt 600 ha af den såkaldte Gyldensteen inddæmning. På den østlige del kaldet Reservatet er der nu gennemført et Natura 2000 projekt om forberedelse til afgræsning. Med tilskud fra Fødevareministeriets Natura 2000 projektpulje er der opsat over 6 km nyt kreaturhegn, så den fremtidige pleje af området kan sikres.

Hele projektområdet er §3 beskyttede strandenge og lavvandede vådområder (lagunesøer). Det ønskes at sikre naturpleje i form af afgræsning med kreaturer, da området ellers vil gro til. Hele projektområdet er en del Natura 2000 område nr. 108 (Æbelø, havet syd for og Nærå strand) og er en meget vigtigt raste-, yngle- og fourageringslokalitet for en lang række fuglearter. Klyde og en række terne arter er en del af udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet. Der udover raster mange knortegæs, grågæs og svaner i området og fouragerer på de afgræssede arealer. I Natura 2000 planen for området peges netop på tilgroning af strandenge som en trussel. Pleje i form af afgræsning er et vigtigt virkemiddel til opfyldelse af planen.

En udskiftning af det gamle helt udtjente hegn, var derfor helt nødvendig og en betingelse for fortsat græsningspleje. I foråret 2012 er der etableret nyt hegn omkring de ca. 70 ha strandenge og åbne vandflader. Der er lavet en kreaturovergang ved en grøft, som er nødvendig for kreaturenes udnyttelse af græsningsarealet.

Der er indgået aftale med to lokale dyreholdere om afgræsning med kreaturer, der hele sommeren har græsset på engene.

Der er indkøbt en mobil fangfold for at sikre en skånsom og sikker indfangning af dyrene ved græsningssæsonens afslutning samt ved flytning og håndtering i løbet af græsningssæsonen. Den mobile fangfold gør det også muligt for begge dyreholdere at benytte den. Desuden undgås herved også etablering af permanent anlæg (fangfolde) ude på strandengene.

Muligheden for at få støtte til hegning og andre anlægs- og etableringsudgifter gennem et Natura 2000 projekt, kan fjerne en væsentlig hindring for afgræsning af mange naturområder. Mange marginale tidligere græsningsarealer ligger i dag ubenyttet hen. Ofte under tilgroning med pil, birk rødel eller andre træer og buske. Arbejdet og investeringen i at hegne og klargøre dem til afgræsning, gør det ofte uinteressant for en dyreholder at inddrage dem i afgræsningen.

For kreaturerne handler det nok blot om et godt og frit liv med masser af græs. Dyrenes afgræsning sikre det flotte landskab og skaber gode forhold for en lang række fugle og blomster.

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Se mere herom på: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm