Engsøen på Gyldensteen

er klydens nye nordfynske paradis

I 2014 ynglende der en stor bestand af klyder på Aage V. Jensen Naturfonds ejendom Gyldensteen. Der var op mod 50 par ynglende klyder ved Engsøen og knap 10 par på Reservatet.

Ornitologernes ugentlige fugletællinger tyder på, at klyde-bestanden bliver mindst lige så stor i 2015. Mandag 13. april 2015 taltes mere end 225 klyder i det samlede område.

Gyldensteen Strand og især Engsøen og Reservatet huser i disse år hovedparten af de ynglende klyder på hele Nordfyn. Området har tilsyneladende tiltrukket mange af de klyder der tidligere ynglede i Odense Fjord.

Her kan du se klyderne på Gyldensteen
Sidste år havde tusindvis af besøgende ved Gyldensteen helt enestående oplevelser med klyderne, der gik med deres unger lige op til kørevejen til Eriksholm. I år er forholdene lidt anderledes, idet der er langt mere vand i Engsøen. Måske finder klyderne i år et andet område at søge føde når de får unger.

Hvis du har lyst til at følge klyderne, kan du med en god kikkert følge dem på den store ø i Engsøen. Øen kan ses fra de to borde/bænkesæt i sydkanten af Langø Plantage. Hvis klyderne, som noget tyder på, også slår sig ned på den helt lille holm, lige op til kørevejen, bliver her fine kig til fuglene.

Sådan kan du følge fuglene på ejendommen Gyldensteen på nettet
Hvis du ønsker at følge klyderne på nettet, kan du gå ind på Dansk Ornitologisk Forenings hjemmeside www.dofbasen.dk – her kan du under ”observationer” finde ud af om der er aktuelle observationer fra Gyldensteen, herunder af klyder.

Hver uge tæller ornitologerne fuglene op i hele Aage V. Jensen Naturfonds ejendom Gyldensteen.

Disse tal lægges ind på den omtalte hjemmeside eller kan ses som et opslag på oplysningstavlerne på Eriksholm.

Fakta om klyden

Klyden er en specialiseret vadefugl, der nærmest ”skummer” bunden for smådyr med kast fra side til side med sit lange opadbøjede næb. Føden består bl.a. af krebsdyr og orme. Undersøgelser har vist, at en klyde kan tage mere end 3.000 børsteorme om dagen.

Foruden det karakteristiske opadbøjede næb kendes klyden let på sine lange blålige ben og de sort- hvide farver.

Klyden er en relativ almindelig ynglefugl i Danmark, men er meget ujævnt udbredt, idet den findes klumpvis på de bedste ynglepladser for vadefugle med lavt vand, især ved kysterne.

Klyden er en ”udpegningsart” for de såkaldte EU-fuglebeskyttelses-områder. Danmark er forpligtet til at passe særligt på klyden på grund af dens status i Europa.

Gyldensteen Strand og Engsøen er en del af EU fuglebeskyttelsesområdet ”Æbelø og kysten ved Nærå”.

Anlæg af de mange øer i Engsøen og Kystlagunen skal bl.a. tilgodese klyden, da den er sårbar overfor ræve, som plyndrer fuglenes reder på fastlandet. Øerne beskytter altså klyderne og andre vandfugle.