Bestyrelsen

i Aage V. Jensen Naturfond

Bestyrelsen skal sammensættes således, at den på en effektiv og fremadrettet måde er i stand til at varetage sine ledelsesmæssige opgaver, herunder de strategiske opgaver. Bestyrelsen bør være i besiddelse af naturforvaltningsmæssige og økonomiske kompetencer, herunder regnskabs- og investeringsmæssig forståelse. Samtidig skal bestyrelsen være en konstruktiv og kvalificeret sparringspartner for den daglige ledelse. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bør være bredt funderet.

To medlemmer, hvoraf det ene skal besidde en naturfaglig universitær baggrund, udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra et indstillingsudvalg. Et medlem, som skal nyde bred samfundsmæssig anerkendelse og have naturfaglig interesse vælges af bestyrelsen ved almindelig stemmeflertal. Et til to medlemmer udpeges af Aage V. Jensen Charity Foundation. Bestyrelsen udfærdiger ved hvert nyvalg en oversigt over, hvilke kompetencer det nye bestyrelsesmedlem (medlemmer) forudsættes at have. Indstillingsudvalget sammensættes for hvert valg af nyt medlem til bestyrelsen. Det består af 1 medlem valgt blandt bestyrelsesmedlemmerne, 1 medlem udvalgt af Danske Universiteter og 1 medlem, valgt i fællesskab af disse to medlemmer, idet det tredje medlem forudsættes at have særlig indsigt inden for det område, indenfor hvilket det nye bestyrelsesmedlem skal have særlige kompetencer. Indstillingsudvalget indstiller min. 3 forslag.

Medlemmerne sidder for en periode på fire år med mulighed for genudpegning. Genudpegning kan maksimalt forekomme to gange. Genudpegning foretages af bestyrelsen ved simpelt flertal. Det medlem, der evt. skal genudpeges, deltager ikke i afstemningen.

Habilitet

Aage V. Jensen Naturfonds bestyrelse anvender sædvanlige habilitetsprincipper i forbindelse med uddelingen af Fondens midler. Fondens bestyrelse kan ikke søge midler fra Fonden, og ansøgninger, hvori indgår et fagligt samarbejde med et bestyrelsesmedlem, behandles uden det pågældende bestyrelsesmedlems tilstedeværelse.

Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af et spørgsmål om aftaler mellem Fonden og ham selv eller søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem Fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod Fondens.

Bestyrelsen, der består af fem medlemmer, hvoraf 3 er kvinder, er sammensat som følger:

God fondsledelse

Anbefalinger til god fondsledelse.

Nedenfor findes svar fra Aage V. Jensen Naturfonds bestyrelse på Erhvervsfondsudvalgets 16 anbefalinger til god fondsledelse.

Vores svar på de 16 anbefalinger

Advokat Leif Skov

formand

Født den 28/02 1938

Indtrådt som formand for bestyrelsen i 2007

Anses som ikke-uafhængig.

Særlige kompetencer

Økonomi, jura, investering, strategi, ledelse

Øvrige ledelseshverv:

1965 – 1971   Kammeradvokaten
1971 – 1985   Lektor i skatteret ved Københavns Universitet
1971 –             Selvstændig advokatvirksomhed

Øvrige bestyrelsesposter
  • Medlem af bestyrelsen i andre fonde og selskaber.

Professor Katherine Richardson Christensen

Professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet og leder af Sustainability Science Center.

Næstformand for bestyrelsen

Indtrådt i bestyrelsen i 2007
Genudpeget som bestyrelsesmedlem i 2015
Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:

Naturfaglig universitær baggrund. Biologi & naturforvaltning.

Øvrige ledelseshverv:

2000 – 2001 Videnskabelig assistent ved Danmarks Geologiske Undersøgelse
2001 – 2008 Overinspektør og leder af Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser
2008 – 2010 Har været medlem af Statens Naturfredningsråd
2008 – 2010 Har været medlem af Statens Naturforvaltningsråd
2008 – 2010 Har været vismand i Statens Naturråd og medlem af Wilhjelmudvalget.
2008 – 2010 Mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforenings videnskabelige udvalg.

Advokat Sys Rovsing

Advokat med møderet for Højesteret. Partner hos Advokatfirmaet Rovsing & Gammeljord

Selvstændig advokatvirksomhed
Indtrådt i bestyrelsen i 2007
Genudpeget som bestyrelsesmedlem i 2015
Anses som uafhængig

Særlige kompetencer:

Jura, økonomi, fondsret

Øvrige ledelseshverv:

2003 – 2009 Formand for Advokatrådet
2003 – 2010 Næstformand for bestyrelsen af Aarhus Universitet
2003 – 2017 Advokat, Partner hos Bech Bruun Advokatfirma
2017 –          Advokat, Partner hos Rovsing & Gammeljord

Øvrige bestyrelsesposter

  • Formand for Ellab Fonden
  • Formand for Frederiksbergfonden
  • Medlem af bestyrelsen i Aage V. Jensen Charity Foundation

Professor Bent Aaby

Professor. Biolog med særligt kendskab til botanik, danske vegetationstyper og kvartær vegetationshistorie (pollenanalyse).

Indtrådt i bestyrelsen i 2012

Genudpeget som bestyrelsesmedlem i 2015

Anses som uafhængig.

Særlige kompetencer:

Naturfaglig universitær baggrund Biologi & naturforvaltning.

Øvrige ledelseshverv:

1972 – 1989 Videnskabelig assistent ved Danmarks Geologiske Undersøgelse
1989 – 2001 Overinspektør og leder af Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser
1992 – 2008 Adj. professor ved Biologisk Institut, Københavns Universitet i vegetationshistorie og pollenanalyse

  • Har været medlem af Statens Naturfredningsråd, Statens Naturforvaltningsråd, vismand i Statens Naturråd og medlem af Wilhjelmudvalget.
  • Mangeårigt medlem af Danmarks Naturfredningsforenings videnskabelige udvalg.

Pernille Blach Hansen

Senior Director, Environmental Product Innovation, LEGO Group.

Indtrådt i bestyrelsen i 2017

Anses som uafhængig

 

Særlige kompetencer:

Strategi, ledelse, politik, kommunikation, bæredygtighed

Øvrige ledelseshverv:

2000 Cand.scient.pol., Aarhus Universitet.

Bestyrelsesposter og andre tillidshverv:

2015 – 2017 Bestyrelsesformand MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, Miljø- og Fødevareministeriet)

2013 – 2016 Medlem af bestyrelsen, Bæredygtigt Erhverv.

2013 – 2015 Bestyrelsesmedlem, Grundfos Pompe Italia.

2008 – 2012 Medlem, Repræsentantskabet, Realdania.

2000 – 2005 Medlem af bestyrelsen, Danmarks Nationalbank.

Tidligere stillinger:

2013 – 2016 Group Vice President, Kvalitet og Bæredygtighed, Grundfos

2010 – 2013 Bæredygtighedsdirektør, Grundfos

2006 – 2010 Direktør for Miljø og Teknik, Randers Kommune.

1998 – 2006 Medlem af Folketinget, politisk ordfører og næstformand, miljøpolitisk ordfører i 5 år, Socialdemokratiet.