Vaserne

Vaserne

Vaserne beliggende i det nordøstlige hjørne af Furesøen rummer et særligt rigt fugleliv, der udfolder sig i de frodige enge, moser, småsøer, sumpe og naturskove. Over 180 fuglearter er truffet i Vaserne. I kombination med et godt stinet er det københavnernes foretrukne udflugtsmål for nattergaleture. Naturområdets nære beliggenhed til Birkerød og Holte medfører også, at området ivrigt benyttes til lokale ture.

Naturfonden erhvervede 14 ha af Vaserne i 1999, og i 2013 yderligere 39 ha, og hermed ejer Naturfonden alle de centrale dele af Vaserne. Området er beskyttet og reguleret gennem fredning og udpegning som Natura 2000-område.

Målet er at udvikle Vaserne til et naturreservat med stadig mere attraktive levesteder for områdets særlige natur og samtidig skabe endnu bedre faciliteter for områdets mange besøgende. Derfor har Naturfonden indgået en partnerskabsaftale med Rudersdal Kommune og Fugleværnsfonden.

Rudersdal Kommune udfører efter aftale med Naturfonden pleje af naturen og vedligeholdelse af vasestierne. Vase er et gammelt ord for en vej bygget op af grene over et sumpet område. Græsning og slåning af enge og sumpområder og løbende rydning mod tilgroning med træer sikrer og forbedrer værdifulde naturtyper og sjældne arter og dermed områdets biodiversitet.

Fugleværnsfondens naturvejleder arbejder især med naturformidling til børn og skoleklasser. Naturvejlederen er ansvarlig for en såkaldt økobase, hvor skoleklasser kan låne udstyr til ekskursioner. Et Naturrum danner ramme om en stor del af formidlingen i området. Fugleværnsfonden har også en aktiv plejegruppe, som hjælper med bekæmpelse af den invasive Kæmpe-Bjørneklo. Et høslætslag har i en årrække skabt en smuk skoveng gennem årlig leslåning og sammenrivning af afslået materiale. Det skaber nye levesteder for blomster og insekter, og det er hurtigt blevet et attraktivt kaffepunkt på en tur i Vaserne.

For at forbedre forholdene for publikum er stier forbedret, nye bænke og information er sat op. I 2015 anlægges et nyt fugletårn med adgang for gangbesværede til erstatning for det nu udtjente. Samtidig etableres i sydenden af Olsens Sø et fugleskjul og i østenden en undervisningsbro for økobasen. I takt med fornyelserne kommer også ny information op.

 

DK_vaserne

Tilsynsførende

  • Fugleværnsfonden
  • Telefon 45 33 28 38 39

Fri adgang i dagtimerne på etablerede veje og stier. Fiskeri er ikke tilladt. Hold venligst hunden i snor af hensyn til dyrelivet.

Folder

pdficon_largeVaserne – vinter

pdficon_largeVaserne – efterår

pdficon_largeVaserne – sommer

pdficon_largeVaserne – forår

 

Kommer snart

Mulighed for guidning i Naturfondens reservater

På Naturfondens ejendomme foretages der mange organiserede ture. De fleste sker privat og med egen guide.

Men det er også muligt at kontakte en kvalificeret, lokal naturvejleder/-guide til en rundvisning i flere af vores naturområder. Guiderne er ikke ansat af Naturfonden, hvorfor der oftest vil være forbundet med et gebyr for et guidet arrangement. Gebyret er Naturfonden uvedkommende, og det vil blive oplyst ved direkte henvendelse eller på henvist hjemmeside. Naturfonden kan anbefale følgende Naturvejledere til guidning på vores ejendom ved Vaserne:

Allan Guido Nielsen

Bioblitz i Vaserne blev en succes

Posted by on jul 31, 2013 in Vaserne | Kommentarer lukket til Bioblitz i Vaserne blev en succes

Bioblitz i Vaserne blev en succes

Til Bioblitzen i Vaserne blev der fundet over 700 arter i løbet af et døgn.

Søndag den 30. juni blev der afholdt 24 timers biodiversitets Le Mans i Vaserne. Eller med andre ord: en Bioblitz.

På en Bioblitz undersøges et områdes flora og fauna af dygtige fagfolk og nysgerrige besøgende. I løbet af søndagen blev der fundet over 700 arter, hvoraf flere var helt nye for Vaserne og meget sjældne i Danmark. Den samlede artsliste for Vaserne er nu på mere end 1000 dyr og planter. Vaserne er nu den lokalitet i Danmark, hvor der på hjemmesiden www.fugleognatur.dk er registreret flest dyr og planter. 33 fagfolk med specialviden i forskellige grupper af planter og dyr hjalp med bestemmelsen af arterne. Bioblitzen var arrangeret af Fugleværnsfonden.

read more