Dyrkning af dunhammer

En fremtidig afgrøde, der tilgodeser natur, miljø og klima?

Der er nu taget hul på et spændende projekt om paludi-kultur i Store Vildmose. Paludi-kultur er lidt forenklet dyrkning (f.eks. sumpgræsser) i våde landbrugsområder på tørvejord, hvor paludi-arealer kan være bufferzoner mellem intensivt, traditionelt landbrug og sårbare naturområder.

Paludi-kulturer kan bidrage til fjernelse af næringsstoffer, nedbringelse af drivhusgasser, produktion af biomasse til f.eks. byggematerialer, men også være levesteder for en række fuglearter. AAGE V. JENSEN NATURFOND har købt et mindre landbrugsareal op til Aaby Mose, der indgår i forsøget, og hvor der udplantes og udsås dunhammer i to bassiner. Der bliver også udlagt bassiner med rørgræs og strandsvingel. Forsøget projektledes af Naturstyrelsen og er udover Naturfonden et samarbejde med COWI, SEGES, Aarhus Universitet i Foulum og lokale lodsejere.

Drænede tørvejorde bidrager i dag meget til udledning af klimagasser til atmosfæren. Ved at hæve vandstanden på tørvejordene, mindskes udledningen af drivhusgasser. Da våde tørvejorde i sagens natur ikke er egnede til klassiske landbrugsafgrøder, skal projektet teste alternative afgrøder såsom netop dunhammer og særlige græsarter på det areal, der er stillet til rådighed af Naturfonden.

Flersidige samfundshensyn

Andre steder i Europa er man længere fremme med forsøg og viden om paludi-kulturer, men det er forholdsvis nyt i Danmark – og forhåbentligt kan projektet give os spændende viden om en dyrkningsform med flersidige samfundshensyn. Ikke mindst med en fremtid, hvor vi nok må forvente et vådere klima”, siger driftsleder Niels Dahlin Lisborg i Naturfonden.

I Holland og Tyskland er produktion af dunhammer også tænkt ind som deciderede byggematerialer, hvor fibrene simpelthen trykkes sammen til faste materialer på pladeform, der kan indgå som et bæredygtigt byggemateriale til isolering af huse.

Foreløbigt er det planen at vådbundsgræsserne og dunhammerne skal høstes i sensommeren 2021. Når forsøget afsluttes, skal området udgå af dyrkning og overgå til natur.

Interreg-projektet CANAPE

Paludi-projektet i Store Vildmose er en del af Interreg-projektet CANAPE, der står for Creating A New Approach to Peatland Ecosystems. Interreg-projektet er et samarbejde mellem lande inden for Nordsø-regionen. Her skal der udveksles erfaringer og resultater indenfor mosegenopretning og klimatilpasning på drænede arealer på tværs mellem projekter i Nederlandene, Belgien, Tyskland, England og Danmark.

CANEPE-projektet arbejder også med demonstration af podningsforsøg med sphagnum-mosser på udvalgte græsfenner i Lille Vildmoses mellemområde samt foretager målinger af CO₂-tilbageholdelse.

CANAPE i Danmark

Jammerbugt og Brønderslev kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S, og Naturstyrelsen er med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond gået ind i et projekt under EU’s Interreg-program. Projektet er et samarbejde med partnere fra England, Holland, Belgien og Tyskland.

Et af hovedelementerne i den danske del af projektet er at gennemføre en proces i Store Vildmose med henblik på at kortlægge en række initiativer til områdets udvikling, herunder mulig naturgenopretning med det formål at genoprette mosenaturen i området ved vandstandshævning m.v. Undervejs i projektet vil der på udvalgte steder etableres mindre forsøgsarealer til demonstration af mosegenopretning, paludikultur eller andre relevante tiltag.

Derudover skal projektet gennemføre en demonstrationen af podningsforsøg med sphagnum-mosser på udvalgte græsfenner i Lille Vildmose samt foretage målinger af CO₂-tilbageholdelsen.

Interreg-projektet er et samarbejde mellem lande inden for Nordsø-regionen med et fælles mål. I CANAPÉ udveksles erfaringer og resultater indenfor mosegenopretning og klimatilpasning på drænede arealer på tværs mellem projekter i Nederlandene, Belgien, Tyskland, England og Danmark.