Naturplejegræsning på Filsø

Aage V Jensen Naturfond har i over de sidste to år gennemført et græsningsprojekt ved Filsø i Vestjylland. Med tilskud fra Fødevareministeriets Natur- og Miljøprojektpulje er to områder på i alt 145 ha blevet hegnet, så den fremtidige pleje af området kan sikres. Afgræsning med kødkvæg skal forhindre at områderne gror til tagrør og pilekrat.

Som led i det store naturgenopretningsprojekt på Filsø, er der øst for søen udlagt ca. 115 ha til enge og vådområde. Det er vigtigt hurtigt at påbegynde plejen i form af afgræsning, for at hindre tilgroning med tagrør m.v. og krat. Afgræsningen vil nu skabe store engarealer omkring den genopståede sø. Da der ikke er hegnet langs med søbredden, opnås en åben og varieret bredzone, til stor glæde for vadefugle og padder. Herigennem sikres biodiversiteten i et sammenhængende eng- og kærområde.

På vestsiden af den genskabte Filsø er et eksisterende naturområde på ca. 30 ha med hede, mose og klitter blevet hegnet. Her sker afgræsningen for at retablere og bevare et sammenhængende hede- og klitområde med varieret flora og fauna. Der er begyndende tilgroning på dele af arealet.

Begge projektarealer ligger indenfor Natura 2000-området der skal sikre og bevare en række sjældne naturtyper og gode levesteder for blandt andet gæs og svaner. Rigtig mange gæs og svaner raster i området og fouragerer på de afgræssede arealer. Der er derfor meget store naturværdier knyttet til driften af de lysåbne naturtyper som enge, kær og heder samt vådområder.

Udover naturplejen sikre afgræsningen også udsigten til den genskabte sø og engene. Publikum har gode muligheder for at nyde området fra flere fugletårne og stier omkring Filsø.

Der er indgået aftale med en lokal dyreholder om afgræsning med kreaturer, der hele sommeren har græsset på engene. Der er indkøbt en mobil fangfold for at sikre en skånsom og sikker indfangning af dyrene ved græsningssæsonens afslutning samt ved flytning og håndtering i løbet af græsningssæsonen. Hermed undgår også etablering af permanente fangfolde ude på engene.

Muligheden for at få støtte til hegning og andre anlægs- og etableringsudgifter gennem et Natur- og Miljøprojekt, kan fjerne en væsentlig hindring for afgræsning af mange naturområder. Mange tidligere græsningsarealer ligger i dag ubenyttet hen ofte under tilgroning med pil, birk og andre træer og buske. Arbejdet med og investeringen i at hegne og klargøre dem til afgræsning, gør det ofte uinteressant for en dyreholder at inddrage dem i afgræsningen, med mindre tilskud kan opnås.

Ud over naturplejen betyder projektet også et godt og frit liv for de store flokke af kreaturer. Dyrenes afgræsning sikre det flotte landskab og skaber gode forhold for en lang række fugle, insekter og planter.

Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se mere herom på: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm