Hvide fugle flokkes for at spise med ske i Birkesø

Af Jan Skriver

Tørken har gjort den genskabte Birkesø i Lille Vildmose til en lavvandet oase for fugle, der lever af vandinsekter og de ferske vandes smådyr. Særligt skestorken præger landskabsbilledet ved søen, når flokke af de hvide ibiser søger føde med deres skeformede næb.

Danmarks hidtil største flok af skestorke er denne sommer set i Birkesø i Lille Vildmose. Mindst 264 fugle er talt i flokken, som i flere uger har søgt føde i den genskabte sø, som er blevet lavvandet på grund af den tre måneder lange tørke.

Formentlig vil flokke af skestorke kunne ses i Birkesø det meste af august, inden fuglenes træk i september går mod syd til artens vinterkvarterer i Vestafrika.

Men inden trækket tanker skestorkene op med alt godt fra Birkesø, Danmarks nyeste sø.
Fra december 2017 kom Birkesø i løbet af bare to måneder tilbage i landskabet takket være den forgangne vinters rigelige nedbør, men siden maj er den blevet meget lavvandet på grund af den ekstreme tørke og store fordampning i den næsten skyfri sommer.

Det er dog kun en fordel for skestorkene, som jager den nye søs mylder af bundlevende smådyr og vandinsekter, som fuglene fanger med deres specialværktøj af et skeformet næb.

Skestorkene i Birkesø er formentlig fugle fra artens kolonier i Nibe/Gjøl Bredning Vildtreservat vest for Aalborg, hvor der i år har ynglet flere end 130 par. Limfjordens fugle bruger i højsommeren Vildmosens nye sø som spisekammer. Vårfluer, dafnier og en række andre smådyr har nemlig kronede dage, fordi der ingen fisk – udover hundestejler – er i den genskabte Birkesø. Fugle, der lever af vandets og søbundens insekter og smådyr, færdes derfor i et gigantisk spisekammer. Også store antal af sorthalset lappedykker, gråstrubet lappedykker og en koloni af hættemåger, der nu har store unger, trives i den lavvandede sø.
Desuden tiltrækker Birkesøs vadeflader store antal af tinksmede, hvidklirer, præstekraver og flere fåtallige arter af vadefugle.