Vand er liv på højmosen

Membran skal sikre mosens sårbare planter

Af Jan Skriver

Birk og nåletræer skal ud, mens sjældne planter skal have bedre vilkår på Høstemark Mose i Lille Vildmose. Derfor gøres der en målrettet indsats for at holde på vandet fra nedbøren, så højmosen kan få sit vokseværk tilbage.

En 900 meter lang vandtæt membran skal give højmosen Høstemark Mose ny vitalitet og bane vejen for bedre voksevilkår for de sjældne og sårbare planter, der er enestående for den truede naturtype.

Soldug, klokkelyng, tranebær og sphagnummosser skal i kraft af en højere vandstand i Høstemark Mose have mulighed for at brede sig på bekostning af birk og nåletræer.

”Tilgroning er en af de store trusler for en højmose, Hvis en højmose bliver for tør, fordi den mister vand i grøfter på grund af dræning i nabolaget, vandrer birk og nåletræer ind på den åbne moseflade, som vi ønsker at bevare. Derfor bliver der gravet en 120 centimeter dyb vandtæt membran ned langs næsten en kilometer af østsiden af Høstemark Mose fra Høstemarktårnet nordpå til lågen ved Nopsagården. Membranen sikrer, at vandet fra nedbøren bliver i højmosen til gavn for det unikke planteliv i stedet for at løbe mod Kattegat. Vi sløjfer naturligvis også grøften langs østsiden af mosen, hvor membranen nu bliver gravet ned”, siger Jacob Skriver, der er driftsleder i AAGE V. JENSEN NATURFOND.

Birketræerne og nåletræerne, der er vandret ind på Høstemark Mose i takt med, at området er blevet mere tørt, har ellers fået hård maskinel og manuel modstand de senere år.

”I flere år har plejelauget i Vildmoseforeningen taget kampen op mod de uønskede træer. Ved en stor frivillig indsats har laugets medlemmer fældet mange tusinde birke- og fyrretræer. Men det er aldrig nok kun at rydde med maskiner og håndkraft. En højere vandstand er på langt sigt den bedste forsikring for højmosen, hvor sphagnummosserne bygger op i kraft af nedbøren, og skaber det terræn, som de sårbare planter i det næringsfattige og sure miljø trives med”, siger Jacob Skriver.

Arbejdet med membranen langs Høstemark Mose bliver udført af HedeDanmark, og det er afsluttet inden jul. Projektet med membranen er finansieret i fællesskab af Aalborg Kommune, som er plejemyndighed for Lille Vildmose, og AAGE V. JENSEN NATURFOND, der ejer Høstemark Mose.

FAKTA - HØSTEMARK MOSE

  • Høstemark Mose udgør det nordøstlige hjørne af Lille Vildmose, som med sine 7.700 hektar er Danmarks største fredede landområde.
  • Høstemark Skov og Mose udgør 570 hektar.
  • Området er en del af Natura 2000-område nummer 17.
  • Kongeørnen yngler i skoven tæt på Høstemark Mose, og den ses ofte i området.
  • Krondyr søger jævnligt føde på højmosens flade.
  • Mens højmosen er fattig på arter, hører naturskovene i mosens nabolag til den mest artsrige natur i Danmark.
  • I løbet af de seneste 25 år er der fundet cirka 6.000 arter af planter og dyr i Høstemark Skov og Mose.