Aage V. Jensen Naturfond forskningskald 2023: ‘Et mere rigt hav’

AVJNF inviterer interesserede ansøgere til et forskningskald med den overordnede titel: Et mere rigt hav.

Mål
For at skabe et mere rigt hav støtter vi projekter, som bedre beskytter eller genopretter naturen i havmiljøet.

Baggrund
Havets biodiversitet er i en særlig dårlig tilstand. Det skyldes primært: Næringsstoffer, fiskeri, klimabetingede ændringer og fysiske forstyrrelser af havbunden. Dette beskrives blandt andet i IPBES rapporten ’Genopretning af marin biodiversitet og bæredygtig anvendelse af havets resurser’ fra 2021; link: https://www.ipbes.dk/wp-content/uploads/2021/06/Genopretning_Marin_20-Maj-2.pdf

Det er med andre ord ikke nok at regulere menneskelige aktiviteter i værdifulde og sårbare naturområder. Der er behov for at puste nyt liv i havets natur.

Temaer
Forskningskaldet vil fokusere på temaerne:

  1. Hvordan kan vi genoprette havet mhp. øget biodiversitet, reducere fragmentering af økosystemer og genoprette fødekæder?
  2. Hvordan kan vi beskytte og samtidig benytte havet?
  3. Hvordan gøres 1) og 2) i en situation med klimaforandringer og miljøpåvirkning (fx øget næringsstofudledning, forekomst af plastik i havet, råstofindvinding).

Konkrete kriterier for dette kald
I dette kald prioriteres projekter,

  • der genskaber marine økosystemer, så de kan opnå en god natur- og miljømæssig tilstand, og som medfører, at der skabes større biodiversitet.
  • hvor indsatsen for havets natur har en varig effekt og skaber robuste økosystemer.
  • der resulterer i klare anbefalinger til beskyttelse og benyttelse.
  • som løser og formidler udfordringerne på nye og innovative måder.
  • som sker i partnerskaber med bl.a. flere institutter og organisationer samt med internationalt udsyn.
  • som inkluderer citizen science.

Spørgsmål & svar
Der blev afholdt et virtuelt møde den 16. januar 2023  hvor forskningskaldet blev præsenteret. Præsentationen kan ses i videoen her på siden. De spørgsmål og svar der blev givet under præsentationen, og de spørgsmål vi havde modtaget før mødet, kan læses herunder.

A descriptive project is possible if it results in clear corresponding solutions for a richer sea.

Nej, det er ikke et mål i sig selv for Kaldet at få peget på presfaktorer i havet – medmindre det også benyttes til at pege på konkrete fremadrettede tiltag til at sikre mere rigt hav.

Nej, det er ikke et mål i sig selv for Kaldet. Men hvis alger kan bruges til at komme med nye og afgørende anbefalinger til at sikre et mere rigt hav, kan det være relevant.

Nej, det er ikke forskning i citizen science, vi anbefaler, men at man i opnåelse af resultater og reach i forskningen kan benytte citizen science.

Ja, hvis projekteret relaterer til forhold i havet omkring Danmark.

Flere relevante partnere for Kaldet er velkommen, når det holder sig indenfor formålet.

Det må bero på en konkret vurdering

Ja, op til 20 % Overhead, som det fremgår af materialet.

Nej, vi har et ønske om at yngre forskere udgør en væsentlig del af projekterne.

Ja, forskningen kan omfatte havpattedyr.

Vi tillader op til 20 % Overhead.

Både Vadehav og kystzone kan indgå i Kaldets projekter.

Overgangszoner mellem land og saltvand inkl. vadeflader og kystlaguner er omfattet af Kaldet.

Ja, men vi ønsker, at projektet er forankret i et dansk forskningsinstitut.

Ja, men vi ønsker, at projektet er forankret i et dansk forskningsinstitut.

Ja, hvis organismegruppen er væsentlig for økosystemet.

Forståelsen af biodiversitet og dynamiske faktorer i havet samt ændringer over tid er væsentlige for at foreslå tiltag.

Ja, Forskningskaldet rummer også et tema om beskyttelse og benyttelse.

Projekter som løser og formidler udfordringer på nye og innovative måder er omfattet af kaldet. Men selve Formidlingen i projekter vægtes kun med 10 %.

Ja, men det skal være et forskningsprojekt, og der skal være mindst et dansk forskningsinstitut med i projektet.

Partnerships are very important in the Call but we want at least one Danish research institute in the project.

Good scientific output often relies on inspiring partnerships.

Dissemination of peer reviewed articles is valid information. Depending on the project supplementing end-user communication can be relevant – even necessary.

Restoration and preservation are both a priority for the Call.

Extending a project isn’t interesting unless it’s a new phase with new ideas and/or implementation

Ja, udenlandske projekter kan også få løn for deltagelse i projekter. bemærk regler for løn – se pkt. 32.

Nej, erhvervsfiskeri er ikke et mål for kaldet. Men tema om beskyttelse og benyttelse for udvikling af et rigt hav er omfattet.

Nej – kun i danske farvande.

Projekter kan være lige relevante for både lokale, regionale og nationale farvande. Det afhænger af projektet.

Nej, kun i danske farvande.

Begge dele er vigtige.

PhD og Postdocs kan få dækket 100 % af deres løn.

Fastansatte inkl. tenure track-ansatte kan få dækket op til 20 % af den samlede lønsum i projektet.

Udover overhead kan følgende blive dækket:

– Op til 50 % af lønudgiften til laboranter, teknikere osv. (TAP).
– 100 % PhD studieafgift (taxameter), udstyr, feltarbejde, kemikalier, software licenser, Rejseudgifter.

Det vurderes, at projekter vil få bevilliget 2-10 mio. kr. pr. projekt.

Det forventes, at bevilgede projekter påbegyndes senest i foråret 2024.

Vi forventer projekter af 2-4 års varighed.

Fastansatte kan få dækket op til 20 % af den samlede lønsum i projektet.

Hvis I ikke kan anbefale en reviewer, som I ikke har samarbejdet med, vil vi foreslå at jeres samarbejde skal være afsluttet for mere end 5 år siden.

Vi har hverken krav eller præferencer til titel på ansøgere. Gode ideer kan fødes af alle.

Ja, Letter of Intent (LoI) indsendes gennem vores ansøgningsportal.

LoI skal være på maks. 2 sider + bilag.
Portalen har en begrænsning i antal ord, som må bruges i hvert felt, som sikrer, at LoI ikke bliver større end tilladt.

IPR ejes normalt af projektejer, som ofte vil være et universitet i dette forskningskald. Rådgivningsfirmaer bør lave en aftale med universitetet i projektet. Data skal imidlertid stilles til fri rådighed for forskning.

Ja, det er ikke et problem. Erhvervs-ph.d. kan gøres gennem Innovationsfonden, hvor den studerende er indskrevet på et universitet og ansat i en virksomhed. En anden mulighed er ph.d.-studerende, der er indskrevet på et universitet og ansat i en virksomhed, hvor de bare er helt almindelige 5+3 ph.d.-studerende.

Yderligere oplysninger:

Direktør Hanne Haack Larsen
Aage V. Jensen Naturfond, tlf. 33 13 21 45

Biolog Lars Malmborg
Aage V. Jensen Naturfond, tlf. 21 66 36 67

Præsentation af forskningskaldet