Positivt 2023-årsregnskab for Aage V. Jensen Naturfond betyder flere penge til natur i Danmark

Naturfonden havde et godt regnskabsår 2023, hvilket især skyldes, at Naturfondens investeringer indhentede tabene fra et vanskeligt 2022, og det sikrer, at der kan fastholdes et ambitiøst uddelingsniveau igen i 2024. Så det er en tilfreds bestyrelse, der netop har godkendt årsregnskabet for 2023, som viser et overskud på 169 mio. kr. Afkastet af Naturfondens samlede formue kan bruges til at støtte naturen i Danmark via køb og drift af naturarealer samt ved donationer til en lang række projekter.

Naturfonden modtog i regnskabsåret 2023 en gave fra Naturfondens stifter Aage V. Jensen Charity Foundation på 600 mio. kr. Det øger grundkapitalen betydeligt, hvilket betyder en forøgelse af fondens løbende afkast, og dermed styrkes fondens muligheder for fremover at støtte en rigere natur i Danmark. Gaven fra Aage V. Jensen Charity Foundation er givet for at sikre, at Aage V. Jensen Naturfond står endnu bedre rustet til at udføre sit arbejde med at bevare dansk natur og biodiversitet. Da Aage V. Jensen Naturfond blev stiftet i 2007, modtog den 22 naturejendomme og en start-grundkapital på 300 mio. kr. Grundkapitalen er siden øget til 1 mia. kr., og med den seneste gave er den samlede grundkapital nu på 1,6 mia. kr.

Naturfonden giver naturen plads og har i 2023 erhver­vet en række mindre arealer i tilknytning til vores na­turområder. Dermed bliver naturområderne løbende større og kan forvaltes mere optimalt. Naturfonden foretager en lang række forvaltningsindsatser, som alle både på kort og lang sigt er med til at forbedre biodiversiteten. Fondens aktiviteter i form af projekter, omkostninger, køb og forbedringer vedrørende egne naturejendomme har i 2023 andraget 35,3 mio. kr.

Naturfonden støtter eksterne projekter indenfor for­midling, forvaltning og forskning i natur og biodiversi­tet. I 2023 har der været tre åbne ansøgningsrunder og der har været gennemført et forskningskald med titlen ”Et mere rigt hav”. De samlede eksterne uddelinger beløb sig til 83,3 mio. kr.