PRESSEMEDDELELSE

NaturMål

Hvordan sætter vi mål for dynamisk natur?

I løbet af de sidste årtier har tilgangen til naturforvaltning ændret sig markant. Tidligere var målet at fastholde naturen i en bestemt tilstand, mens vi i dag sigter mod at sikre dynamiske økosystemer med naturlige processer. Vores tilgang til målstyring og dokumentation har dog kun i begrænset omfang fulgt med udviklingen. Det betyder, at vi risikerer at sætte mål, som fastholder naturen i de kasser, vi plejer at putte den i. Samtidig risikerer vi at mangle dokumentation for effekten af vores naturindsatser.

Med NaturMål er vores ambition at skabe et tidssvarende, tværinstitutionelt fundament for målsætning og evidensbaseret naturforvaltning i Danmark med fokus på dynamiske økosystemer og naturlige processer.

Traditionelt natursyn spænder ben
Vores tilgang til forvaltningen af skovenes natur er et godt eksempel på, at et traditionelt syn på naturen står i vejen for en helhedsorienteret naturindsats. Skovene blev effektivt adskilt fra det lysåbne landskab med Fredskovsforordningen i 1805, hvilket har sat sit præg på naturforvaltningen siden da. I dag er det bredt anerkendt, at skellet mellem skov og lysåbne naturtyper under naturlige forhold er gradvist og dynamisk i både tid og rum.

Alligevel behandler vi stadig natur og skov forskelligt. Vi sætter særlige mål for henholdsvis skov og lysåben natur, vi har forskellige metoder til monitering og tilstands-vurdering, og lovgivning og støtteordninger udstikker modstridende rammer, som ofte spænder ben for en hensigtsmæssig forvaltning.
Når vi fremadrettet ønsker at planlægge for dynamisk natur med både skov, krat og lys-åben natur, bliver spørgsmålet derfor, hvordan vi definerer relevante målsætninger og moniterer udviklingen af de dynamiske økosystemer.

Nyt fundament for dansk naturforvaltning
I NaturMål er målet at udvikle praktiske anbefalinger for målstyring og effektmåling i danske naturprojekter baseret på casestudier og den nyeste forskning på feltet. Dette opnår vi ved:

  • Et fælles fundament: At udvikle et fagligt paradigme for opsætning af mål for naturprojekter, hvor naturen ikke fastholdes i bestemte tilstande.
  • Nye standarder: At optimere metoder og udvikle standarder til effektmåling, som kan målrettes og skaleres, så indsatsen både passer til de konkrete behov og til de tiltag og virkemidler, man ønsker at måle effekten af.
  • Faglig formidling: At formidle den op-samlede viden gennem workshops, en håndbog om målstyring og effektmåling i naturprojekter samt et nyt kandidatkur-sus på Københavns Universitet.

Bredt samarbejde
NaturMål hviler på et bredt samarbejde mellem forskere og fagpersoner ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Projektet løber over fire år med opstart i januar 2024 med støtte fra 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Fra Aarhus Universitet ledes projektet af professor Signe Normand og fra Københavns Universitet af lektor Jacob Heilmann-Clausen, specialkonsulent Louise Imer Nabe-Nielsen og professor Carsten Rahbek.

Kontakt

Louise Imer Nabe-Nielsen
louise.nabe-nielsen@sund.ku.dk
+45 26 23 66 91.