Artsportalen

– Samler viden om Danmarks natur

Baggrund

Rammen for Artsportalen er finanslovsbevillinger fra finanslov 2016. Der er således tale om politisk ophæng og mandat for udvikling af en Artsportal.
Det fremgår af aftale om finansloven, hvad en Artsportal skal “Som led i Aftale mellem den daværende regering (SRJ, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Et grønnere Danmark af juni 2014 er der afsat 0,3 mio. kr. årligt i 2015-2018 til administration af grøn innovationspulje. Kontoen er på finansloven for 2015 forhøjet med 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018 til en artsportal, der skal styrke borgernes og interessenters engagement i arbejdet med arter og på sigt styrke datagrundlaget for artsindsatsen ved at fremme kendskabet til den geografiske fordeling af forskellige arter i Danmark. Udgifterne til design og udvikling af portalen kan evt. suppleres med eksterne fondsmidler .. “(Aftale om finanslov 2016, § 23.71.01.10).

Statens Naturhistoriske Museum har i samarbejde med Svampeforeningen for midler fra Aage V. Jensens Naturfond udviklet Svampeatlas 2.0, som er en “artsportal” for svampe. Det nye Svampeatlas 2.0 indeholder mange af de funktioner, som det er vedtaget, at Artsportalen skal indeholde. Dertil kommer at den brugerorienterede kvalitetssikring baseret på automatiserede algoritmer, som er udviklet i Svampeatlas 2.0 vil styrke en Artsportal for alle arter. Endelig indeholder Svampeatlas 2.0 en fremtidssikret database-baseret løsning på håndteringen af navngivning, taksonomi og metadata vedrørende danske arter, som kan blive til meget stor gavn for en Artsportal.
Forud for denne Partnerskabsaftale har Miljøstyrelsen siden 2015, som opfølgning på finanslovbeslutningen arbejdet med at forberede udvikling af en Artsportal.

Partnerskab omkring Artsportalen og data i Artsportalen
Partnerskabet har ikke et kommercielt sigte. Følgende principper forpligtiger parterne sig til at arbejde efter:

 • Omkostningseffektivitet i valg i forbindelse med udvikling og efterfølgende drift af Artsportalen.
 • At basere udvikling af Artsportalen så den inkorporerer eksisterende digitale løsninger i Miljøstyrelsen herunder f.eks. IT-infrastruktur i Danmarks Miljøportal, og hos Statens Naturhistoriske Museum, som f.eks. Svampeatlas 2.0 og allearter.dk.
 • At begge parter forpligtiger sig på at finde konstruktive løsninger til den efterfølgende faglige drift af Artsportalen.
 • At arbejde for at Artsportalen løbende videreudvikles, så den fortsat bliver det foretrukne digitale mødested for data om danske arter.
 • At begge parter sørger for at egne data om arter kan fremsøges i Artsportalen.
 • At arbejde for at relevante interessenter involveres i såvel udvikling som drift og sørge for at udbrede kendskabet til Artsportalen.
 • At Artsportalen udvikles på en måde som muliggør senere udvidelse med flere kildesystemer, og på en måde som sikrer, åt alle data kan nyttiggøres i andre IT­systemer dvs. så vidt muligt anvende open source software. Såfremt der anvendes open source skal det være klart beskrevet i bilag til projektinitieringsdokumentet på hvilke vilkår for open source, der skal gælde.
 • At Artsportalen udvikles baseret på internationale standarder i dialog med GBIF.
 • At data i Artsportalen i princippet er frit tilgængelige for alle brugere, og at alle brugere i princippet skal kunne lægge artsobservationer ind i Artsportalen.
 • At Artsportalen udvikles så det for brugeren giver en sammenhængende og intuitiv brugeroplevelse. Eksempelvis bør brugerprofiler kunne anvendes på tværs af den samlede løsning.
 • At artsportalen kan anvendes af såvel eksperter/fagfolk som brugere uden indgående kendskab til den danske biodiversitet.
 • At datas kvalitet er dokumenteret (dvs. stadie for kvalitetsvurdering fremgår for alle data), og så vidt muligt valideret (dvs. kvalitetsvurderet).
 • At Artsportalen samler og viser data om alle væsentlige artsgrupper i den danske natur inkl. data fra andre relevante databaser.

Projekt info

Projektdeltagere

Statens Naturhistoriske Museum

Miljøstyrelsen

Kontaktperson

Dorte Wenøe Breddam , Arter og Naturbeskyttelse

dowbr@mst.dk

Projektforløb

2018 – 2023

Hjemmeside

www.arter.dk