Dansk naturindikator

Synopsis for projekt om en dansk naturindikator

Baggrund

Efterhånden som biodiversitetskrisen er kommet på den politiske dagsorden, er der opstået et behov for at kunne måle på biodiversitetens tilstand og udvikling og målrette indsatsen for at beskytte og forvalte biodiversiteten. EU har forsøgt at løse dette behov med Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne hvor man med overvågningsprogram og Natura 2000-planer har implementeret en adaptiv forvaltningstilgang for naturtyper og arter på direktivernes bilag (http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/). Da kun omkring 9 % af landjorden i Danmark er omfattet af denne forpligtende Natura 2000-indsats, efterlades en stor del af territoriet således uden målsætninger og overvågning. Samtidig tæller store dele af biodiversiteten – også de truede arter – ikke, fordi de ikke er nævnt på direktivernes bilag.

Ideen bag nærværende projektforslag startede da Aarhus Universitet (AU) bistod Naturerhvervsstyrelsen med udviklingen af en HNV (High Nature Value) indikator til rumlig prioritering af landbrugsstøtte til naturformål (Ejrnæs m.fl. 2012, Brunbjerg m.fl. 2016). Siden udviklede AU sammen med Københavns Universitet et biodiversitetskort for Miljøministeriet med de vigtigste levesteder for rødlistede arter, der skal understøtte kommunernes arbejde med at skabe større sammenhæng mellem eksisterende og potentielle naturområder (Ejrnæs m.fl. 2014). Biodiversitetskortet er siden skrevet ind i den brede politiske aftale om planloven fra 2016 som udpegningsgrundlag for udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort (http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/groent-danmarkskort/). Endelig udviklede AU et Naturkapitalindeks (NKI) for landets kommuner i 2016 som en del af projektet Biodiversitet Nu (Skov m.fl. 2017) (Figur 1). Opgørelsen af kommunernes naturkapital har skabt stor opmærksomhed om kommunernes naturværdier og indsatser og der er interesse for at bruge NKI som en national biodiversitetsindikator. Reaktionerne fra omverden på Naturkapitalindekset har vist, at der er stor efterspørgsel på et værktøj, som kan bruges til at måle status og udvikling for den samlede biodiversitet i et landområde – det være sig en ejendom, en nationalpark, en kommune eller en nation.

Projekt info

Projektdeltagere

Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Jesper Bladt, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Jesper Moeslund, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Ane Kirstine Brunbjerg, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Bettina Nygaard, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Flemming Skov, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Kontaktperson

Rasmus Ejrnæs, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Projektforløb

2018 – 2020