Fra bilvask til Citizen Science – insektmobilen

Kortlægning af flyvende insekter på tværs af Danmark

Baggrund

Vi ved at insekter bidrager med vigtige økosystemfunktioner såsom bestøvning og kontrol af skadedyr og at de er fødegrundlag for højere trofiske niveauer. Trods dette er vores viden om deres forekomst i Danmark yderst begrænset. I det danske landskab er store insekter blevet er mangelvare bl.a. på grund af kortlivede omdriftsmarker og en knaphed på skove, tørt græsland, gamle træer, dødt ved, kokasser fra fritgående dyr og ådsler. Den stigende fokus i arealforvaltningen på store selvforvaltende økosystemer og urørte skove vil måske kunne bringe nogle af fordums insektrige landskaber tilbage igen, men hvor meget skal der til og hvad kan vi forvente af fremtidens fuglefauna, hvis vi satser på at fremme de store insekters levesteder?

Trods Danmarks beskedne størrelse har vi en høj biodiversitet. Det skyldes ikke mindst vores lange kystlinje og i international kontekst enestående lavvandede kystområder, vidtstrakte strandenge og klitlandskaber. Sammenlignet med vores internationalt vigtige bestande af rastende og ynglende vandfugle, er den terrestriske fuglefauna mindre bemærkelsesværdig. I de senere år har især to grupper af fugle dog nydt stor bevågenhed: De spektakulære rovfugle er i stort omfang vendt tilbage, med havørn, kongeørn, rød glente, stor hornugle og vandrefalk som gode eksempler. Til gengæld er agerlandets fuglearter i fortsat tilbagegang, og en række eng- og strandfugle – fx stor kobbersneppe, engryle og vibe – er blevet sjældne. En gruppe af fugle, som ikke har tiltrukket sig megen opmærksomhed, er insektæderne. Her tænker vi på fugle, som er afhængige eller begunstiget af rigelig adgang til store insekter. Det er fugle som hvepsevåge, lærkefalk, rødrygget og stor tornskade, kirkeugle, hærfugl, ellekrage, hvid og sort stork, stor kobbersneppe, stær og pirol.

Projekt fakta

Projektdeltagere

Projektgruppen er sammensat af eksperter fra Århus og Københavns Universitet, samt North Carolina State University.
Lektor Anders P. Tøttrup og Lektor Jacob Heilmann-Clausen, København Universitet
Seniorforsker Rasmus Ejrnæs og Seniorrådgiver Jesper Bladt, Århus Universitet
Professor Rob R. Dunn, North Carolina State University

Kontaktperson

Anders P. Tøttrup, Københavns Universitet

aptottrup@snm.ku.dk

Projektforløb

2017 – 2020

Hjemmeside

www.insektmobilen.snm.ku.dk

Facebook

www.facebook.com/insektmobilen