Mikrobiomers betydning for danske plantesamfund

Baggrund

Danmark har en lang tradition for at katalogisere biodiversiteten i Danmark og Statens Naturhistoriske Museum huser en af de største samlinger i verden af planter, dyr og svampe. Alle disse makroorganismer er lette at se og forekommer i relativt lavt antal. Indtil for nylig har mikroorganismer derimod været relativt overset fordi de generelt er meget små og for diverse til at identificere i meningsfyldte kategorier som arter. Efterhånden som high-throughput sekvenseringsteknikker er blevet tilgængelige, er det nu blevet muligt at karakterisere hele mikroorganisme samfund på en gang med et stort antal prøver der kan analyseres samtidigt. Med disse teknologier kan vi derfor nu karakterisere den mikrobielle diversitet der er associeret med danske plantesamfund og beskrive hvordan diversiteten varierer på tværs af landet og mellem øerne.

Bakterier, svampe og arkæer udgør et såkaldt mikrobiom og kan interagere med fx. planternes blade (fylosfæren) og rødder (rhizosfæren) (Berendsen et al., 2012; Jin et al., 2013). De organismer der udgør mikrobiomet kan forekomme i stort antal, og endda overgå antallet af celler hos deres værtsorganisme. Mikrobiomet har en lang række funktioner i forhold til værten, fra fordelagtige (symbiotiske) til sygdomsfremkaldende (patogene). På grund af den store påvirkning som mikrobiomet har på deres værtsorganismer, er der en stigende interesse for at opfatte mikrobiomer og deres værter som en samlet enhed i forhold til at forstå hvordan organismer som fx. planter fungerer (Stappenbeck and Virgin, 2016).

Plante associerede mikrobielle samfund kan være meget variable, og forskellige sammensætninger af mikrobiomet påvirker ligeledes deres værtsorganisme forskelligt. Sammensætningen af mikrobiomet bestemmes af en lang række abiotiske faktorer inklusiv jordbundsforhold (Griffiths et al., 2011), klimaforhold (Tedersoo et al., 2014) geografisk afstand (Lilleskov et al., 2004; Bahram et al., 2012) og tid (Barnes et al., 2016).

Muligheden for at studere mikrobiomernes sammensætning på tværs af Danmark rejser en række interessante spørgsmål. For det første, mens det er velkendt at jo større afstand der er mellem to mikrobiomer over sammenhængende landmasser, desto mere varierer de, så ved man endnu ikke hvordan mikroorganismerne varierer mellem fragmenterede landskaber som de øer der udgør Danmark. Endvidere, med den fortsatte vækst af den danske befolkning på cirka 0.4% årligt, øges behovet for landbrug og bebyggelse (Reginster et al., 2010), hvilket uundgåeligt leder til habitat fragmentering og forstyrrelser. Klimaforandring forventes også at øge temperaturen med 3 – 5°C mens 25% mindre regn forventes i fremtidige somre (Energi, forsynings og klima ministeriet, 2010). Vores viden om effekten af klimaforandringerne og de anthropogene forstyrrelser på de plante associerede mikrobiomer er stadig mangelfuld. Mikrobiomer har hurtige generationstider som kan tælles i timer eller dage, mens planter generelt består i flere år. Det må derfor antages at mikrobiomer hurtigere end deres værter kan tilpasse sig ændrede forhold i deres miljø.

Forstyrrelser af plantesamfund har også været koblet med forekomsten af invasive arter (Chytrý et al., 2012), men vi ved ikke meget om effekten på mikrobiomerne, hvilket kan udgøre en potentiel risiko for både mikrobiomer og planter hvis nye sygdomsfremkaldende mikrobiomer introduceres med de invasive arter (Bardgett et al., 2008). Det har fx. allerede været foreslået at askesyge kan have koloniseret det vestlige Europa fra Asien som konsekvens af mildere vintre (Porta et al., 2008). Det er derfor af største vigtighed at få katalogiseret den danske plante associerede mikrobielle diversitet, samt at forstå hvordan klimaforandringer og stigende menneskeskabte forstyrrelser kan påvirke mikrobiomer i fremtiden i Danmark.

Projekt fakta

Projektdeltagere

Dr. Christopher James Barnes, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Professor Nina Rønsted, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Kontaktperson

Nina Rønsted, Statens Naturhistoriske Museum, København Universitet

nronsted@snm.ku.dk

Projektforløb

2017 – 2021

Tidsplan