Udvikling af en forvaltningsstrategi, der tilgodeser hele økosystemet i De Østlige Vejler

Baggrund

De Østlige Vejler er karakteriseret ved at være et stort reguleret, lavtliggende areal domineret af et større antal lavvandede søer (akvatiske områder) af varierende størrelse og med varierende salinitet (Naturstyrelsen et al., 1994). Området omfatter store rørskovsarealer (terrestrisk), som høstes af med fast interval, samt store sammenhængende våde enge (terrestrisk). Området som helhed, men specielt rørskovene og engene, har stor international betydning som habitat for yngle- og trækfugle, hvorimod søernes betydning er af nationalt tilsnit. Vandstanden i området reguleres via til- og afløbskanaler, som står i forbindelse med Lund Fjord Kanal (såkaldt bagkanal), som mødes med Centralkanal og Glombak Kanal, der alle afvander til Limfjorden via Centralslusen. Herved kan vandstanden styres i både søer og rørskov såvel som på de våde enge (Cowiconsult, 2000).
I perioden 1999-2006 gennemførte flere fra ansøgningsteamet en større undersøgelse af det akvatiske miljø i De Østlige Vejler og dets samspil med oplandet samt en status for yngle- og rastefuglebestandene i hele Vejlerne (Jeppesen et al., 2002; Clausen et al., 2006). Undersøgelserne var baseret på målinger i miljøerne til fastlæggelse af den daværende tilstand og analyser af fysisk-kemiske og biologiske variable i sedimentet til belysning af den recente udvikling. Desuden blev der gennemført en række eksperimenter til belysning af årsagssammenhænge. Undersøgelserne førte til en række anbefalinger, herunder at sikre en vis vandstand i området samt at holde søerne så ferske som muligt af hensyn til at sikre en klarvandet tilstand med et godt vegetationsdække (Jeppesen et al., 2002). Denne forvaltningspraksis er i et vist omfang søgt gennemført de seneste ca. 10 år, men om det har haft den ønskede effekt på salinitet og søernes økologiske tilstand, er ikke kendt.

Hvad angår forvaltning og pleje af rørskoven i De Østlige Vejler, har der ikke ligget en egentlig plejeplan for området, men der er gennem 1990’erne og nullerne udført rørhøst, høslet og rørtromling eller fræsning på flere områder af varierende størrelse – alt sammen med henblik på at sikre specifikke fuglearters yngle- og/eller fourageringshabitater (COWI et al., 2009). Langtidseffekten af de gennemførte handlinger er ukendte. I dag afhøstes visse arealer i området med jævne mellemrum, dels for at forynge rørskoven, dels for at forhindre pilen i at sprede sig til større arealer. I de seneste år er rørhøsten afholdt af et hollandsk firma, og i hhv. 2014 og 2015/16 er der afhøstet anviste delarealer de respektive år i den østligste del af De Østlige Vejler (Figur 1). Ud over at forynge rørskoven og hindre spredning af pil er konsekvenserne af denne type rørhøst for biodiversiteten i området ikke kendt.

Bygholmengen og Bygholm Nord ligger i dag som et stort vådt engområde af stor betydning for engtilknyttede ande- og vadefugle (COWI et al., 2009). I tørre somre kan dele af Bygholmengene udtørres i en sådan grad, at det kan have konsekvenser ikke alene for engfuglene, men også for lokalitetens vegetation og øvrige fauna. For at forhindre en sådan udtørring kan vandtilførsel fra Lund Fjord Kanal til Bygholm Vejle komme på tale. Konsekvensen af en overrisling/oversvømmelse af Vejlen er imidlertid ikke kendt.

I perioder er der ligeledes observeret ’nedbrydning’ af grønsværen på Bygholmengen (pers. obs., Naturrådet). Årsagen hertil er ukendt, men Naturrådet for Vejlerne har en hypotese om, at en bølgeeksponering ved høj vandstand kan nedslide eller borterodere grønsværen.

Traditionelt betragtes akvatiske og terrestriske områder som to uafhængige og selvstændige økosystemer. I en målrettet og holistisk forvaltningsstrategi er det imidlertid ofte nødvendigt at anskue dem som ét sammenhængende system forbundet via en række ofte komplekse samspil. Det gælder også de Østlige Vejler, hvor der er et komplekst samspil mellem det akvatiske miljø i form af søer og de nære terrestriske miljøer i form af rørskov og våde enge. Området er endvidere unikt ved, at det består af flere delvist adskilte ’bassiner’, hvor man i princippet kan forvalte vandstandsforholdene forskelligt fra bassin til bassin.

Projekt info

Projekt deltagere

Torben L. Lauridsen, Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Anthony Fox, Preben Clausen, Thorsten Balsby – Aarhus Universitet

Dan Bruhn, Cino Pertoldi, Simon Bahrndorff, Kristian Trøjelsgaard – Aalborg Universitet
Henrik Haaning Nielsen – Avifauna Consult

Kontaktperson

Torben L. Lauridsen – Aarhus Universitet

tll@bios.au.dk

Projektforløb

2017 – 2021