Nye danske søer – design af optimal miljøtilstand og biodiversitet

Baggrund

I de seneste 30 år er der etableret omkring 50 nye søer på over 10 hektar i Danmark; ofte i områder, hvor der tidligere har ligget søer. De nye søer repræsenterer et enestående initiativ, også på verdensplan. Indsatsen har uden tvivl beriget Danmarks landskab og natur. Med få undtagelser (især Filsø) kender vi imidlertid ikke miljøtilstanden og biodiversiteten i de nye søer, og kan derfor hverken vurdere i hvor høj grad, de nye søer har beriget naturkvaliteten og biodiversiteten i landskabet, eller udpege de optimale løsninger ved etablering af nye søer og indgreb i allerede etablerede søer.

Den kostbare indsats ved etablering af nye søer skal modvirke det omfattende tab af natur og biodiversitet, som afvanding og tørlægning af omkring 200 tilsvarende store søer medførte i de foregående 200 år. Nye søer er også anlagt med henblik på at fjerne næringsstoffer og dermed nedsætte forureningen af nedstrøms søer og kystvande. Imidlertid kender vi ikke det optimale fysiske design og de bedste hydrologiske og kemiske løsninger ved etablering af nye søer. Denne viden mangler både herhjemme og ude i verden, så fremtidige naturgenopretninger og opfølgende indsatser foregår delvis i blinde, og det optimale naturudbytte opnås ikke. Den viden skal dette projekt sikre.

Projekt info

Projektdeltagere

Fælles projekt for ferskvandsbiologiske forskere fra København, Århus og Syddansk Universitet:
Kaj Sand-Jensen, Jens Borum, Theis Kragh, Lars Båstrup-Spohr, Erik Jeppesen, Martin Søndergaard, Thomas A. Davidson, Anders Nielsen, Henning Jensen, Sara Egemose og Kasper Reitzel

Kontaktperson

Kaj Sand-Jensen, FBL, København Universitet

ksandjensen@bio.ku.dk

Projektforløb

2017 – 2020

Facebook gruppe

https://da-dk.facebook.com/genopretningafsoeerogvandloeb