Mjels Sø

– hvor miljø, natur og fritidsinteresser mødes

Velkommen til Mjels Sø

På det nordlige Als er 45 ha sø med 10 ha frodig bredzone genskabt til glæde for dyr, planter og ikke mindst lokalbefolkningen efter over 100 års dræning og opdyrkning. Mere end 20 tons kvælstof hindres årligt i at blive udvasket gennem Mjels Vig til Als Sund. En sund fiskebestand har udviklet sig til glæde for lokale lystfiskere. Mange rastende fugle, især ænder og gæs. Isfugl og havørne ses hyppigt omkring søen.

Den tørlagte fjord blev til sø

Mjels Sø var oprindelig en fjordarm, der blev skilt fra havet ved Danmarks første inddæmning i 1590, der blev anlagt af Hertug Hans den Yngre, Frederik II’s lillebror. Først i 1852 begyndte man at pumpe vandet ud af den ferske sø med en vindmølle, og i 1867 opstillede man en 24 hk dampmaskine til udpumpningen.

Tørlægningen blev dog først permanent i 1870’erne efter en voldsom stormflod. Frem til 1940’erne blev søbunden anvendt til kreaturgræsning, hvorefter nye afvandingskanaler og kraftigere pumpning fra et nyt pumpehus i Mjels muliggjorde pløjning og dyrkning i nogle årtier.

På grund af søbundens sætning kom en stor del dog efterhånden til at henligge som brakareal. Med ønsket om en bedre grundvandsbeskyttelse og muligheden for at genskabe et attraktivt naturområde overtog Aage V. Jensens Fonde arealet i 2005 ved en større jordfordeling omfattende 70 mindre lodder med søens mange lodsejere.

I et Vandmiljøplan II-projekt sammen med Nordborg Kommune og Sønderjyllands Amt blev pumperne slukket, og Mjels Sø blev i løbet af 3 måneder genskabt til sit nuværende niveau.

Miljøbeskyttelse til glæde for friluftslivet

Genskabelsen af Mjels Sø har medført en kraftigt nedsat udledning af kvælstof og okker til fjorden (der omsættes mindst 350 kg kvælstof pr. ha søflade årligt), og en ny sluse sikrer effektivt mod indtrængning af saltvand ved stormfloder.

Udsat geddeyngel fra 2006 og 2007 (50.000 stk.) har vokset sig til meterstore gedder, der er blevet et stort friluftsaktiv for medlemmerne i den lokale sportsfiskerforening. Også aborrer, skaller og ål trives, alle fangster registreres omhyggeligt, og mange fisk genudsættes for at sikre fiskeriets bæredygtighed.

Hvert år ses der store flokke af rastende grågæs ved søen, og både knopsvaner, gråænder, gravænder og grønbenet rørhøne yngler langs bredden eller i den gamle randkanal. Flere steder ses fiskehejrer trone, mens de spejder efter bytte.

I 2017 blev pumpehuset og en undervisningsbro indviet som et værdifuldt oplevelses- og formidlingspunkt på Als. Fra den godt 2 km lange sti langs søens nordside er der set over 140 fuglearter, bl.a. talrige gravænder og rørhøns, som yngler flittigt ved bredden af den op til 4 meter dybe sø.

Artikler

omhandlende Mjels Sø

Tilsynsførende

Jacob P. Andersen
Skovrider, Aage V. Jensen Naturfond
Mobil 20 98 73 82
E-mail jpa@avjf.dk

Kort over området