Vejlerne

Vejlerne

Et af Nordeuropas vigtigste områder for ynglende vandfugle

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle. Her er registreret mere end 300 fuglearter, hvoraf 130 arter har ynglet i reservatet. Mere end 10 arter har deres vigtigste, danske levested i Vejlerne.

Aage V. Jensens Fonde erhvervede det store naturområde (5.600 ha) ved Limfjorden mellem Thisted og Fjerritslev i 1993 på opfordring fra Dansk Ornitologisk Forening og de daværende Nordjyllands og Viborg Amter. Siden er området ved omhyggelig vandstandsregulering blevet forbedret som et af Nordeuropas vigtigste tilholdssteder for ynglende vandfugle.

Et fristed for sjældne fugle

Sammenhængende, tætte rørskove dækker godt en tredjedel af Vejlerne – de knap 2.000 ha er Skandinaviens største rørskov. Her er levesteder for sjældne fuglearter som rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, vandrikse og skægmejse. I randområderne yngler f.eks. dobbeltbekkasin og bynkefugl og på strandengene ses bl.a. ynglende brushane, klyde, almindelig ryle, stor kobbersneppe, rødben og havterne. Andre interessante, ynglende fugle er gråstrubet lappedykker, knarand, atlingand, dværgmåge og sortterne.

Det er fondens mål er at bevare og udvikle Vejlernes naturværdier. Vejlerne er både EF-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde. I sådanne ’Natura 2000-områder’ skal sårbare naturtyper samt sjældne plante- og dyrearter beskyttes og plejes på den mest optimale måde. Derudover er området omfattet af Ramsar-konventionen. Det indebærer, at Danmark på globalt plan har pligt til at beskytte vådområdets naturværdier.

Fra fjordarme til videnskabeligt reservat

Navnet Vejlerne betyder vadestederne. Indtil for 130 år siden var Vejlerne to lavvandede fjordarme, der fra Limfjorden rakte mod nord på grænsen mellem Thy og Hanherred. I 1870erne blev begge fjordarme afsnøret med dæmninger og vandet forsøgt pumpet ud i Limfjorden for at omdanne fjordbunden til landbrugsland. Den egentlige udpumpning af vand blev opgivet i 1912, hvorefter Vejlernes højere vandstand bag dæmninger og sluser dannede en mosaik af søer, rørsumpe og enge.

I dag er Vejlerne efter inddæmningerne stadig to adskilte områder, som ligger på hver side af den oprindelige halvø Hannæs. I De Østlige Vejler ligger de store søer Lund Fjord, Han Vejle, Selbjerg Vejle og Glombak. I De Vestlige Vejler ligger søerne Tømmerby Fjord, Arup Vejle og Østerild Fjord.

DK_vejlerne

Tilsynsførende

 • Niels Dahlin Lisborg – Driftleder
 • Telefon 97 99 30 44
 • E-mail ndl@avjf.dk

Læs i punktet ”Besøg i Vejlerne” om hvor du kan gå uden at forstyrre fuglene

Kort & folder

pdficon_largeVejlerne kort

pdficon_largeVejlerne folder

pdficon_largeVejlerne – English

pdficon_largeVejlerne – Deutch

 

Nyhedsbrev

pdficon_largeMaj 2017

pdficon_largeSeptember 2016

Naturværdierne udvikles

Aage V. Jensens Fonde arbejder sammen med myndighederne på at tilvejebringe bedre vandkvalitet, som ud over optimal vandstand er forudsætning for et rigere og mere naturligt dyre- og planteliv. Næringsstoffer fra marker og vandløb omkring Vejlerne trænger ind i flere af de større søer og kan medføre begrænsning for planter og dyrs trivsel.

Masser af trækkende og overvintrende fugle giver fine naturoplevelser i Vejlerne. Det er svømmeænder, dykænder, gæs, svaner, vadefugle og forskellige rovfugle. Grågåsen har sin største bestand her med omkring 1.500 par, og fra Kraptårnet kan ofte opleves over 100 traner, der hver nat flyver til og fra overnatning i Bygholm Vejle. Tranernes antal kulminerer i oktober, inden de store fugle normalt i november trækker mod Sydeuropa.

Odderen er langt mindre synlig i landskabet. Vejlerne menes at rumme Danmarks største bestand af det vævre vanddyr.

Besøg i Vejlerne

Vejlernes rige fugleliv kan opleves fra et naturcenter samt fra 7 udsigtstårne og fugleskjul. Alle stederne byder på grundig information om de mange fugle. Området kan også opleves fra offentlige veje, cykelstier og ca. 15 udsigtspunkter. Offentlig adgang herudover har ikke været tilladt siden 1960 ifølge en bekendtgørelse fra Statsministeriet. Begrænsningerne skal sikre den enestående bestand af fugle.

Ved Vejlerne har siden 2004 været etableret en såkaldt audio-guiding, hvor man ved hjælp af sin mobiltelefon til almindelig takst på omkring 20 forskellige steder kan ringe op og modtage indtalte informationer om de pågældende delområder.

De foreløbig 6 fugletårne og skjul byder hver især på særprægede naturoplevelser:

pdficon_largeTårnet ved naturcentret giver overblik over den sydøstligste del af Bygholmengen og den lavvandede Midtsø, der er en brakvandssø. Her kan i sommerhalvåret observeres rastende ænder og vadefugle, hvoraf de fleste kan bestemmes via det interaktive bestemmelsespanel i fugleskjulet. I vinterhalvåret kulminerer antallet af svømmeænder. Især pibeand, krikand og gråand er talrige. I skjulets kikkert ses ofte fjernere flokke af knopsvaner, sangsvaner og rastende gæs og traner. Undertiden sidder vandrefalken på en pæl eller tue på engen.

pdficon_largeKraptårnet er et godt observationssted, når man ønsker overblik over Bygholmengens centrale dele. I sommerhalvåret kan publikum nyde synet af grågæs og andre vandfugle. Fra slutningen af april til midten af juni ses kæmpende brushaner på Krapdiget ca. 150 meter fra fugletårnet. I perioden fra august til november er Kraptårnet Danmarks sikreste sted, når man ønsker at se større flokke af traner, der lidt før solnedgang flyver til overnatning i det fredfyldte reservat, og tilsvarende omkring solopgang flyver ud igen.

pdficon_largeHan Vejle Skjulet giver i sommerhalvåret publikum mulighed for via en gangbro at gå gennem en rørskov og se nærmere på tagrør, vejbredskeblad, storbladet mærke, bredbladet dunhammer og andre sumpplanter. I højsommeren og om efteråret kan stære formørke aftenhimlen, så fænomenet ”sort sol” opstår, inden stærene går til ro i rørskoven. I vinterhalvåret kan besøgende opleve dykænder som f.eks. hvinand og stor skallesluger samt blishøne, sangsvane og knopsvane på Han Vejles åbne vandflade.

pdficon_largeFra Kærup Holme Skjulet kan besøgende i sommerhalvåret opleve rørdrum, som især pauker mellem marts og begyndelsen af juni, samt et stort antal flyvende rørhøge. I vinterhalvåret er knopsvane, blishøne, gråand, krikand, knarand og pibeand sammen med fiskehejre normalt daglige gæster i den næringsrige og lavvandede Kogleakssø.

pdficon_largeFra Tømmerby Fjord Tårnet kan gæster i sommerhalvåret høre og se rørdrum samt flyvende rørhøg. Den lavt placerede redeplatform i rørskoven har i adskillige år været brugt som redeplads af rugende strandskader. I rørskovens åbne vandflader ses ofte gråstrubet lappedykker, blishøne og gråand. I vinterhalvåret ses kun få fugle i dette hjørne af Vejlerne.

pdficon_largeFra Arup Vejle Skjulet er der gode muligheder for at overskue engene omkring Arup Vejles østside. Der er desuden udsigt til fugleøen Melsig midt i Arup Vejle. De overflyvende skarver er ofte de mest synlige af fuglene, men i sommerhalvåret yngler vadefugle som vibe og dobbeltbekkasin på de smalle enge. På øen Melsig findes en koloni af sølvmåger og sildemåger, men her yngler også knopsvane, grågås, gråand, troldand og toppet skallesluger samt skarv. I vinterhalvåret raster ofte gæs, svømmeænder og dykænder på vandfladen og de tilstødende bredder og småøer. Først på sæsonen kan her være tusindtallige flokke af hjejler, der kommer fra det skandinaviske højfjeld.

Naturråd

Et naturråd er rådgivende for arbejdet med Vejlernes pleje og naturformidling. Naturrådet består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening samt en ekspert i naturforvaltning.

Rapporter om området

Optimeret forvaltning af de Østlige Vejler - Jord og Vand maj 2018

Optimeret forvaltning af de Østlige Vejler – Jord og Vand maj 2018

Læs rapport her:

Vandnymfer og guldsmede i Vejlerne

Vandnymfer og guldsmede i Vejlerne

– en toårig undersøgelse 2017-2018

Denne rapport indeholder de foreløbige resultater efter feltsæsonen 2017

Læs rapport her:

Ynglefugle i Vejlerne 2014

Ynglefugle i Vejlerne 2014

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – nr. 83  2016

Forfattere:  Henrik Haaning Nielsen

Institution: Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Udgiver:  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs rapport her:

Ynglefugle i Vejlerne 2013

Ynglefugle i Vejlerne 2013

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – nr. 35  2014

Forfattere: Jørgen Peter Kjeldsen & Henrik Haaning Nielsen

Institution: ornit.dk

Udgiver:  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs rapport her:

Ynglefugle i Vejlerne 2012

Ynglefugle i Vejlerne 2012

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 23

Forfattere: Henrik Haaning Nielsen & Jørgen Peter Kjeldsen

Institution: ornit.dk

Udgiver:  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs rapport her:

Ynglefugle i Vejlerne 2011

Ynglefugle i Vejlerne 2011

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6

Titel:  Ynglefugle i Vejlerne 2011

Forfattere: Jørgen Peter Kjeldsen og Henrik Haaning Nielsen

Institution: ornit.dk

Udgiver: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs rapport her:

Driftsplan for Vejlerne - Hovedrapport

Driftsplan for Vejlerne

Indholdsfortegnelse
 • Indledning 2
 • Vejlernes udviklingshistorie 6
 • Beskrivelse af Vejlerne 15
 • Gennemførte undersøgelser 26
 • Vejlernes drift fra 1993 – 2008 31
 • Naturgenopretningsprojekter 39
 • Driftsplanens retningslinier 43
 • Litteratur 55
 • Bilag 1 – Vandstande og vandmiljø 62
 • Bilag 2 – Vejlernes naturtilstand og drift indtil 1993 85
 • Bilag 3 – Driftsforhold og fugleliv 101
 • Bilag 4 – Naturgenopretning 1993-2006 126
 • Bilag 5 – Arealfortegnelse – oversigt over delområder 145
Læs rapport her:

Driftsplan for Vejlerne - Bilag til hovedrapport

Driftsplan for Vejlerne – Bilag

Indholdsfortegnelse
 • Bilag 1 – Vandstande og vandmiljø
 • Bilag 2 – Vejlernes naturtilstand og drift indtil 1993
 • Bilag 3 – Driftsforhold og fugleliv
 • Bilag 4 – Naturgenopretning 1993-2006
 • Bilag 5 – Arealfortegnelse – oversigt over delområder
Se bilag her:

Guidede ture

Mulighed for guidning i Naturfondens reservater

På Naturfondens ejendomme foretages der mange organiserede ture. De fleste sker privat og med egen guide.

Men det er også muligt at kontakte en kvalificeret, lokal naturvejleder/-guide til en rundvisning i flere af vores naturområder. Guiderne er ikke ansat af Naturfonden, hvorfor der oftest vil være forbundet med et gebyr for et guidet arrangement. Gebyret er Naturfonden uvedkommende, og det vil blive oplyst ved direkte henvendelse eller på henvist hjemmeside.

Vejlerne:  www.vejlerguider.dk

Vejlerguider ved

 • Henrik Haaning Nielsen
 • Carsten krog Pedersen

 

Artikler om området

 

Vejlernes Dag – 2017

Posted by on apr 19, 2017 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Vejlernes Dag – 2017

Vejlernes Dag – 2017

Vejlernes Dag Lørdag den 6. maj åbner naturreservatet Vejlerne op for offentligheden og inviterer på oplevelser for store og små.   Program – Lørdag den 6. maj 2017   Kl. 10-13 Alle reservatets syv fugletårne vil være bemandede af kyndige fugleguider, der fortæller om områdets særlige fugleliv. Der er gode muligheder for at opleve alt fra den eksotiske skestork, den smukke blåhals, den hvide sølvhejre til havørnen – Europas største ørn. Besøg gerne flere fugletårne. Mød også én af forfatterne til den...

read more

Bæltekøretøjer plejer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde

Posted by on dec 2, 2014 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Bæltekøretøjer plejer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde

Bæltekøretøjer plejer Skandinaviens største, samlede rørskovsområde

De sammenlagt knap 2000 hektar, uforstyrrede rørskove har tiltrukket et rigt fugle- og dyreliv. Her veksler odderen ind og ud og her har også kronvildtet, Danmarks største landlevende pattedyr, tilpasset sig betingelserne, hvor dyrene i dagtimerne søger ly og skjul i de tørreste dele af rørskoven.
Fuglelivet i Vejlernes rørskove er noget særligt og rummer bl.a. landets største bestand af rørdrummer og grågæs, men også mange vandhøns – og ikke mindst skægmejserne, holder til i rørskoven.

read more

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne

Posted by on nov 12, 2014 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne

Lokale frivillige laver naturpleje i naturreservatet Vejlerne. I et samarbejde mellem Aage V Jensen Naturfond og en gruppe lokale natur- og fugleinteresserede er der i dette efterår lavet små, fine naturplejeprojekter, hvor frivillige har udført naturpleje i naturreservatet Vejlerne. Vejlerne er Danmarks største videnskabelige fuglereservat og et af de vigtigste tilholdssteder for ynglende vandfugle. ”Hos Aage V Jensen Naturfond glæder vi os over, at lokale ildsjæle bistår med at forbedre og styrke naturværdierne”, siger biolog...

read more

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land

Posted by on aug 27, 2014 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land

Vagtskifte i sumpfuglenes forjættede land En epoke med Mogens Bøgeskov Andersen som driftsleder for Aage V. Jensen Naturfond i et af Nordeuropas vigtigste naturreservater, Vejlerne, er forbi. Efter et kvart århundrede på posten emigrerer han fra Hannæs til Thy, og skifter udsigten over enge og rørskove ud med plantager og klitheder. Skrevet af Jan Skriver I mere end 100 år har Bygholm Vejle Mølle været Vejlernes vartegn, men de seneste årtier har møllen fået selskab af en håndfuld elegante fugletårne med en tilsvarende karisma...

read more

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge

Posted by on aug 27, 2014 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Forvalter med fokus på vidder og grønne enge

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge

Forvalter med fokus på vidder og grønne enge Vejlernes nye driftsleder har haft Skjern Ådalen og Tipperne som arbejdsplads. Han kender engrylens, kobbersneppens og skestorkens krav til livet og naturplejens nødvendighed. Og så vil han gerne fortælle og formidle forunderlige historier fra det fri.  Skrevet af Jan Skriver Ni ud af ti jyske bilister er dus med dæmningen på hovedvej A11, der som en snorlige trafikåre skiller Bygholm Vejles grønne tæppe af en eng fra Limfjorden. Men det er i realiteten de færreste, der for alvor...

read more

Skestorken tilbage som ynglefugl i Vejlerne

Posted by on aug 17, 2011 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Skestorken tilbage som ynglefugl i Vejlerne

Skestorken tilbage som ynglefugl i Vejlerne

Otte par skestorke har i år ynglet på fugleøen Melsig i Arup Vejle, hvor de sjældne ibiser har fået en halv snes unger på vingerne. Reservatet har med sin rigdom på føde og fred til sårbare, sky ynglefugle altid været et vigtigt spisekammer for skestorke.

For første gang siden 1965 har skestorken fået unger på vingerne i Vejlerne, der gennem historien er den absolut vigtigste lokalitet i Danmark for den hvide ibis med det skeformede næb.

read more