Vejlerne

Vejlerne

Et af Nordeuropas vigtigste områder for ynglende vandfugle

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle. Her er registreret mere end 300 fuglearter, hvoraf 130 arter har ynglet i reservatet. Mere end 10 arter har deres vigtigste, danske levested i Vejlerne.

Aage V. Jensens Fonde erhvervede det store naturområde (5.600 ha) ved Limfjorden mellem Thisted og Fjerritslev i 1993 på opfordring fra Dansk Ornitologisk Forening og de daværende Nordjyllands og Viborg Amter. Siden er området ved omhyggelig vandstandsregulering blevet forbedret som et af Nordeuropas vigtigste tilholdssteder for ynglende vandfugle.

Et fristed for sjældne fugle

Sammenhængende, tætte rørskove dækker godt en tredjedel af Vejlerne – de knap 2.000 ha er Skandinaviens største rørskov. Her er levesteder for sjældne fuglearter som rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, vandrikse og skægmejse. I randområderne yngler f.eks. dobbeltbekkasin og bynkefugl og på strandengene ses bl.a. ynglende brushane, klyde, almindelig ryle, stor kobbersneppe, rødben og havterne. Andre interessante, ynglende fugle er gråstrubet lappedykker, knarand, atlingand, dværgmåge og sortterne.

Det er fondens mål er at bevare og udvikle Vejlernes naturværdier. Vejlerne er både EF-fuglebeskyttelsesområde og EU-habitatområde. I sådanne ’Natura 2000-områder’ skal sårbare naturtyper samt sjældne plante- og dyrearter beskyttes og plejes på den mest optimale måde. Derudover er området omfattet af Ramsar-konventionen. Det indebærer, at Danmark på globalt plan har pligt til at beskytte vådområdets naturværdier.

Fra fjordarme til videnskabeligt reservat

Navnet Vejlerne betyder vadestederne. Indtil for 130 år siden var Vejlerne to lavvandede fjordarme, der fra Limfjorden rakte mod nord på grænsen mellem Thy og Hanherred. I 1870erne blev begge fjordarme afsnøret med dæmninger og vandet forsøgt pumpet ud i Limfjorden for at omdanne fjordbunden til landbrugsland. Den egentlige udpumpning af vand blev opgivet i 1912, hvorefter Vejlernes højere vandstand bag dæmninger og sluser dannede en mosaik af søer, rørsumpe og enge.

I dag er Vejlerne efter inddæmningerne stadig to adskilte områder, som ligger på hver side af den oprindelige halvø Hannæs. I De Østlige Vejler ligger de store søer Lund Fjord, Han Vejle, Selbjerg Vejle og Glombak. I De Vestlige Vejler ligger søerne Tømmerby Fjord, Arup Vejle og Østerild Fjord.

DK_vejlerne

Tilsynsførende

 • Niels Dahlin Lisborg – Driftleder
 • Telefon 97 99 30 44
 • E-mail ndl@avjf.dk

Læs i punktet ”Besøg i Vejlerne” om hvor du kan gå uden at forstyrre fuglene

Kort & folder

pdficon_largeVejlerne kort

pdficon_largeVejlerne folder

pdficon_largeVejlerne – English

pdficon_largeVejlerne – Deutch

 

Nyhedsbrev

pdficon_largeMaj 2017

pdficon_largeSeptember 2016

Naturværdierne udvikles

Aage V. Jensens Fonde arbejder sammen med myndighederne på at tilvejebringe bedre vandkvalitet, som ud over optimal vandstand er forudsætning for et rigere og mere naturligt dyre- og planteliv. Næringsstoffer fra marker og vandløb omkring Vejlerne trænger ind i flere af de større søer og kan medføre begrænsning for planter og dyrs trivsel.

Masser af trækkende og overvintrende fugle giver fine naturoplevelser i Vejlerne. Det er svømmeænder, dykænder, gæs, svaner, vadefugle og forskellige rovfugle. Grågåsen har sin største bestand her med omkring 1.500 par, og fra Kraptårnet kan ofte opleves over 100 traner, der hver nat flyver til og fra overnatning i Bygholm Vejle. Tranernes antal kulminerer i oktober, inden de store fugle normalt i november trækker mod Sydeuropa.

Odderen er langt mindre synlig i landskabet. Vejlerne menes at rumme Danmarks største bestand af det vævre vanddyr.

Besøg i Vejlerne

Vejlernes rige fugleliv kan opleves fra et naturcenter samt fra 7 udsigtstårne og fugleskjul. Alle stederne byder på grundig information om de mange fugle. Området kan også opleves fra offentlige veje, cykelstier og ca. 15 udsigtspunkter. Offentlig adgang herudover har ikke været tilladt siden 1960 ifølge en bekendtgørelse fra Statsministeriet. Begrænsningerne skal sikre den enestående bestand af fugle.

Ved Vejlerne har siden 2004 været etableret en såkaldt audio-guiding, hvor man ved hjælp af sin mobiltelefon til almindelig takst på omkring 20 forskellige steder kan ringe op og modtage indtalte informationer om de pågældende delområder.

De foreløbig 6 fugletårne og skjul byder hver især på særprægede naturoplevelser:

pdficon_largeTårnet ved naturcentret giver overblik over den sydøstligste del af Bygholmengen og den lavvandede Midtsø, der er en brakvandssø. Her kan i sommerhalvåret observeres rastende ænder og vadefugle, hvoraf de fleste kan bestemmes via det interaktive bestemmelsespanel i fugleskjulet. I vinterhalvåret kulminerer antallet af svømmeænder. Især pibeand, krikand og gråand er talrige. I skjulets kikkert ses ofte fjernere flokke af knopsvaner, sangsvaner og rastende gæs og traner. Undertiden sidder vandrefalken på en pæl eller tue på engen.

pdficon_largeKraptårnet er et godt observationssted, når man ønsker overblik over Bygholmengens centrale dele. I sommerhalvåret kan publikum nyde synet af grågæs og andre vandfugle. Fra slutningen af april til midten af juni ses kæmpende brushaner på Krapdiget ca. 150 meter fra fugletårnet. I perioden fra august til november er Kraptårnet Danmarks sikreste sted, når man ønsker at se større flokke af traner, der lidt før solnedgang flyver til overnatning i det fredfyldte reservat, og tilsvarende omkring solopgang flyver ud igen.

pdficon_largeHan Vejle Skjulet giver i sommerhalvåret publikum mulighed for via en gangbro at gå gennem en rørskov og se nærmere på tagrør, vejbredskeblad, storbladet mærke, bredbladet dunhammer og andre sumpplanter. I højsommeren og om efteråret kan stære formørke aftenhimlen, så fænomenet ”sort sol” opstår, inden stærene går til ro i rørskoven. I vinterhalvåret kan besøgende opleve dykænder som f.eks. hvinand og stor skallesluger samt blishøne, sangsvane og knopsvane på Han Vejles åbne vandflade.

pdficon_largeFra Kærup Holme Skjulet kan besøgende i sommerhalvåret opleve rørdrum, som især pauker mellem marts og begyndelsen af juni, samt et stort antal flyvende rørhøge. I vinterhalvåret er knopsvane, blishøne, gråand, krikand, knarand og pibeand sammen med fiskehejre normalt daglige gæster i den næringsrige og lavvandede Kogleakssø.

pdficon_largeFra Tømmerby Fjord Tårnet kan gæster i sommerhalvåret høre og se rørdrum samt flyvende rørhøg. Den lavt placerede redeplatform i rørskoven har i adskillige år været brugt som redeplads af rugende strandskader. I rørskovens åbne vandflader ses ofte gråstrubet lappedykker, blishøne og gråand. I vinterhalvåret ses kun få fugle i dette hjørne af Vejlerne.

pdficon_largeFra Arup Vejle Skjulet er der gode muligheder for at overskue engene omkring Arup Vejles østside. Der er desuden udsigt til fugleøen Melsig midt i Arup Vejle. De overflyvende skarver er ofte de mest synlige af fuglene, men i sommerhalvåret yngler vadefugle som vibe og dobbeltbekkasin på de smalle enge. På øen Melsig findes en koloni af sølvmåger og sildemåger, men her yngler også knopsvane, grågås, gråand, troldand og toppet skallesluger samt skarv. I vinterhalvåret raster ofte gæs, svømmeænder og dykænder på vandfladen og de tilstødende bredder og småøer. Først på sæsonen kan her være tusindtallige flokke af hjejler, der kommer fra det skandinaviske højfjeld.

Naturråd

Et naturråd er rådgivende for arbejdet med Vejlernes pleje og naturformidling. Naturrådet består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening samt en ekspert i naturforvaltning.

Rapporter om området

Vandnymfer og guldsmede i Vejlerne

Vandnymfer og guldsmede i Vejlerne

– en toårig undersøgelse 2017-2018

Denne rapport indeholder de foreløbige resultater efter feltsæsonen 2017

Læs rapport her:

Ynglefugle i Vejlerne 2014

Ynglefugle i Vejlerne 2014

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – nr. 83  2016

Forfattere:  Henrik Haaning Nielsen

Institution: Aarhus Universitet, Institut for Bioscience

Udgiver:  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs rapport her:

Ynglefugle i Vejlerne 2013

Ynglefugle i Vejlerne 2013

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi – nr. 35  2014

Forfattere: Jørgen Peter Kjeldsen & Henrik Haaning Nielsen

Institution: ornit.dk

Udgiver:  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs rapport her:

Ynglefugle i Vejlerne 2012

Ynglefugle i Vejlerne 2012

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 23

Forfattere: Henrik Haaning Nielsen & Jørgen Peter Kjeldsen

Institution: ornit.dk

Udgiver:  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs rapport her:

Ynglefugle i Vejlerne 2011

Ynglefugle i Vejlerne 2011

Teknisk rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 6

Titel:  Ynglefugle i Vejlerne 2011

Forfattere: Jørgen Peter Kjeldsen og Henrik Haaning Nielsen

Institution: ornit.dk

Udgiver: Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs rapport her:

Driftsplan for Vejlerne - Hovedrapport

Driftsplan for Vejlerne

Indholdsfortegnelse
 • Indledning 2
 • Vejlernes udviklingshistorie 6
 • Beskrivelse af Vejlerne 15
 • Gennemførte undersøgelser 26
 • Vejlernes drift fra 1993 – 2008 31
 • Naturgenopretningsprojekter 39
 • Driftsplanens retningslinier 43
 • Litteratur 55
 • Bilag 1 – Vandstande og vandmiljø 62
 • Bilag 2 – Vejlernes naturtilstand og drift indtil 1993 85
 • Bilag 3 – Driftsforhold og fugleliv 101
 • Bilag 4 – Naturgenopretning 1993-2006 126
 • Bilag 5 – Arealfortegnelse – oversigt over delområder 145
Læs rapport her:

Driftsplan for Vejlerne - Bilag til hovedrapport

Driftsplan for Vejlerne – Bilag

Indholdsfortegnelse
 • Bilag 1 – Vandstande og vandmiljø
 • Bilag 2 – Vejlernes naturtilstand og drift indtil 1993
 • Bilag 3 – Driftsforhold og fugleliv
 • Bilag 4 – Naturgenopretning 1993-2006
 • Bilag 5 – Arealfortegnelse – oversigt over delområder
Se bilag her:

Guidede ture

Mulighed for guidning i Naturfondens reservater

På Naturfondens ejendomme foretages der mange organiserede ture. De fleste sker privat og med egen guide.

Men det er også muligt at kontakte en kvalificeret, lokal naturvejleder/-guide til en rundvisning i flere af vores naturområder. Guiderne er ikke ansat af Naturfonden, hvorfor der oftest vil være forbundet med et gebyr for et guidet arrangement. Gebyret er Naturfonden uvedkommende, og det vil blive oplyst ved direkte henvendelse eller på henvist hjemmeside.

Vejlerne:  www.vejlerguider.dk

Vejlerguider ved

 • Henrik Haaning Nielsen
 • Carsten krog Pedersen

 

Artikler om området

 

Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

Posted by on mar 20, 2011 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

Bygholm Vejle er en af engrylens sidste bastioner

På Danmarks største kreaturgræssede engflade, Bygholm Vejle mellem Fjerritslev og Thisted, yngler op imod en tiendedel af verdens bestand af truede engryler. De små vadefugle har haft en massiv nedtur i stil med den hvide stork, der i 2008 forsvandt som en vild ynglefugl i den danske natur. Fra omkring 1850 til 2008 blev Danmarks ynglebestand af vilde, hvide storke reduceret fra skønsmæssigt 10.000 par til 0. Den folkekære hvide stork forsvandt som ynglefugl fra Danmark, fordi der ikke var fugls føde i kulturlandet. En tilsvarende om end talmæssigt endnu mere dramatisk nedtur lægger den blot spurvestore engryle skæbne til…

read more

Drømmestedet for Danmarks drummer

Posted by on mar 20, 2011 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Drømmestedet for Danmarks drummer

Drømmestedet for Danmarks drummer

Med normalt flere end hundrede par ynglende rørdrummer er de vidtstrakte skove af tagrør i reservatet Vejlerne Nordeuropas største yngleplads for arten. Rørdrummens succes i området skyldes blandt andet målrettet pleje af ”Sumpfuglenes forjættede Land” med en særlig tanke på fuglefaunaens specialister. Også sortternen får hjælp i kraft af naturpleje. Derimod går brushanen tilbage, formentlig på grund af problemer i sine vinterkvarterer. Rørdrummens pauken lyder forår og sommer over landet mellem hav og fjord næsten som et brummende mandskor i dyb bas, for der er mange af dem, selv om rørdrummen i Danmark er en fåtallig og spredt forekommende ynglefugl…

read more

Vejlernes vindue er pudset og poleret

Posted by on jan 26, 2011 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Vejlernes vindue er pudset og poleret

Vejlernes vindue er pudset og poleret

Danmarks største koloni af sortterner har fået flere redemuligheder i Kogleakssøen ved Kærup Holme, der ornitologisk set er Vejlernes mest varierede udstillingsvindue. De frodige, lavvandede rørsumpe bliver nemlig plejet i kraft af slåning og en høj, stabil vandstand. Da rørhøgen kommer jagende, letter hættemågerne og danner en dansende sky over rørsumpen, så rovfuglen bliver forvirret og straks forsvinder mod lettere tilgængelige måltider. Også denne gang reddede de sjældne sortterner livet takket være fuglefaunaens svar på Securitas, de altid vagtsomme hættemåger…

read more

Græssende dyr baner vejen for vadefugle

Posted by on apr 15, 2010 in Vejlerne | Kommentarer lukket til Græssende dyr baner vejen for vadefugle

Græssende dyr baner vejen for vadefugle

I Vejlerne tygger op imod 1.000 kreaturer drøv ikke bare for deres egen og deres ejeres skyld. Dyrenes appetit hjælper i høj grad de vadefugle, som er afhængige af våde enge med kort vegetation. Det er ikke værst at være vadefugl på engene i Vejlerne. Denne sommer har mindst 110 par store kobbersneppe fået unger, og hele 312 par rødben er talt på Bygholm Vejles grønne tæppe af en eng, der er Danmarks største af sin slags. Det er 130 par rødben flere end sidste år…

read more